اسامی برندگان روز اول

خانم فاطمه گور حاصلی ابرقویی – ابرکوه

خانم سوره لطفی احمد آبادی – مشگین شهر

خانم محبوبه قربانی ده بالایی – کرمان

خانم ریحانه ساجدی – اراک

خانم زینب اسدبیگی – تهران

خانم عاطفه خدمتلو – خرمدره

خانم طاهره سعادت جو – اصفهان

خانم ناهید میرزایی – قم

آقای محمد امین وزیری – شیراز

اقای عادل پیشه ور – بیرجند