اسامی برندگان روز سوم

آقای سعید رضا افشارلو – نقده

آقای سبحان چهری – هرسین

آقای ناصر دهقان نیری – یزد

آقای احمد رضا سالمی – تنگستان

خانم بهاره رشیدی – سمیرم

آقای امیر ملکیان – قم

خانم طیبه رضوان – شهرکرد

آقای محمد ارزیان – مشهد

خانم فرشته منیعی – اهواز

آقای سینا خانزاده – تبریز