اسامی برندگان روز چهارم

خانم معصومه پیکرستان – گرگان

خانم زهرا علی اکبرزاده – اصفهان

خانم فاطمه قنبری راد – کرمانشاه

خانم سمیه رضایی – بوشهر

آقای ابوالفضل جباری – قم

خان مفاطمه درویش آلانق – تهران

خانم افسانه رضایی تبار – ملایر

خانم زهرا نوری احمد آبادی – اردکان

خانم سمیه اکبری – خرم بید

آقای  علی مروت میرزایی – بروجرد