اسامی برندگان روز یازدهم

مرضیه قنبری قزوین
زینب پویان مهر صحنه
سمیه خالق نژادحاجی بابا تکاب
محمدرضا شیردلی زاهدان
محمد رضا فیروزی ملایر
فرهاد رستمی زنجان
علیرضا زعیم زاده کرج
الله قلی نظری کلاله
حمیدرضا علی وردی لو ساوه
امید کاشی سمنان