اسامی برندگان روز دوازدهم

محمد احمدی بهشهر
علی اصغر آسوده آران و بیدگل
مجید توکلی قم
نعیمه سپهروند تبریز
صغری حیدری تنگستان
آنوشا وصالی تهران
محمدحسین روشندل مشهد
ماجد حمید اهواز
سیده رقیه نژادتقوی بویراحمد
مریم نعمتی کشتان اسفراین