اسامی برندگان روز سیزدهم

بدری مشهدی تفرش
زهرا بهرامی مرودشت
سیده مریم حسینی نیا دره شهر
نسیم توفیق زابل
زینب بهرامی شفت
وحید یزدانی سمنان
امیر علی حسنوند خرم آباد
زهرا دهستانی ابرکوه
سکینه غلامرضازاده شرامین زرند
اسماء سعادت چونقرالو ارومیه