اسامی برندگان روز چهاردهم

محمد الماسی همدان
محترم رمضانی بجنورد
معصومه حیدری قم
منیجه کرمی هرسین
محمدجواد خسروی مقدم محمودآباد
الیاس عسگری خدابنده
اکرم یزدانی تیران و کرون
نجات طوبی مشهد
رامین ریاضی تبریز
محسن حکیمیان بویراحمد