اسامی برندگان روز پانزدهم

مرضیه رفیع تالش
ناصر پورعباسی اردبیل
محمد اکبری باصری شیراز
زهرا عبادی آبادان
سیدحسین عدالت پناه ری
وحیده ملاقاسمی خوی
مائده خلیلی اردل
زهرا سعیدزاده رفسنجان
حنانه زارعزاده مهریزی یزد
جواد جهانگیری ازنا