اسامی برندگان روز شانزدهم

حمید احمدی مشهد
حسین عباسعلی نژاد نکا
معصومه گلشنی خسرقی تبریز
سیده فاطمه خرمیان بوشهر
فریماه انصاری فرد علی آباد
سیدحسین رضوی اسفدن قائنات
مبینا چهری هرسین
بی بی صالحی ابرکوه
زهرا شاه نظر دهلران
فاطمه خرمی امیراباد عنبرآباد