اسامی برندگان روز هجدهم

سید هاشم حیدری سنندج
حسن نظری سمنان
ابراهیم ستاوی شوش
فاطمه خرمی امیراباد عنبرآباد
سعیده سادات قیصری طبس
علی جزینی زاده بم
باقر پایا بویراحمد
نرجس احمدی شهرکرد
مهدی داداشی مرند
محدثه فرخی قم