اسامی برندگان روز نوزدهم

سیدامیرحسین زارعی اصفهان
ناصر معینی تهران
فاطمه رضائی نامقی مشهد
زهرا رفیعی مرزیجرانی اراک
عبدالرسول اسماعیلی مهر
حلیمه عشرستاقی کردکوی
ثریا حسینی قزوین
محسن عباسی زنجان
سلمان چهاردولی اشاقی همدان
نادر زینالی بیله سوار