اسامی برندگان روز بیستم

امیرحسین مرتضایی شهرکرد
رضوان دانشور قم
فاطمه فلاح زاده فردیس
نگار حسینی سرپل ذهاب
زهرا شهپالی عشق آباد
زهرا محمدرضایی رفسنجان
محمد جواد حسینی رشت
سمیه سادات نورآبادی خوی
روحیه سلامتی تبریز
پیمان شریعت نیا دشتی