اسامی برندگان روز بیست و یکم

وحید اسماعیلی مشهد
نیایش خلجی ملایر
مهدی رضائی تهران
سیدحامد حسینی مطلق بویراحمد
پارمیس علی خانی مسجد سلیمان
ریحانه حاجی زاده بیدگلی آران و بیدگل
سیده صغرا زارع مویدی شیراز
علی ایمانی جاجرم
امین علی صوفی زابل
سیدمحمد حسینی پاک کوهدشت