اسامی برندگان روز بیست و سوم

زهرا شیرغلامی خراسان شمالی
نسرین طیرانی خراسان رضوی
ابوالفضل چوبداری قزوین
محمود آخوندیان تهران
خاتونجان اسماعیلی بوشهر
نرگس نظری نعمتیه همدان
رقیه حسین پور فارس
پرهام بیگی هرمزگان
سمیرا مخلص آبادی مرکزی
حامد غزانی سمنان