اسامی برندگان روز بیست و پنجم

محدثه یوسف الهی خراسان رضوی
جواد زارعی فارس
غلامعلی طورانی تهران
امیرحسین عادلی بوشهر
ایران نجفی پور اردبیل
فاطمه سادات نورآبادی آذربایجان غربی
فرشته غلامی ایلام
محمدتقی ولیزاده کرمان جنوب
معصومه فیروزی همدان
راحله ممشلی گلستان